top of page

Privacyreglement

Privacyreglement


Logopediepraktijk M. van Rensch

 

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit
privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder
medische gegevens.
Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw
behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar mirte@logopedievenlo.nl of
telefonisch contact opnemen met de praktijk 077-3549234

 

Artikel 1 Definities
In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis
gegeven:
Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk: Logopediepraktijk M. van Rensch, verwerkingsverantwoordelijke
Patiënt: een patiënt van de praktijk
Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens
of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals
het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of
vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening
Gegevensbescherming)

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens
door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3 Doelen
De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
1. bewaren van gegevens, ontvangen via e-mail, telefonisch of via contactformulier
website, tbv aanmelding bij de praktijk;
2. het verlenen van logopedische zorg;
3. het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
4. ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
5. na toestemming van patiënt of vertegenwoordigers contact met derden ten gunste
van de logopedische zorg en/of ontwikkeling van de patiënt;
6. wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 De gegevensverwerking
1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling
vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een
dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen
verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die
rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor
zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de
gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische
bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor
worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook
worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat
deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor
voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en
de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden
gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is.
Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd
zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of
gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële
controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan
medewerking te verlenen.
5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de
hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven.
6. Als u zichzelf of u kind aanmeldt bij onze praktijk (via e-mail, telefonisch of via
contactformulier website) bewaren wij de gegevens die nodig zijn om u door de juiste
logopedist te kunnen laten bellen om een eerste afspraak te maken. Zodra de
gegevens zijn verwerkt in Incura zullen de aanmeldgegevens verwijderd worden.
Ook als u de aanmelding wil annuleren.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens
De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 naam
 adres/contactgegevens
 geboortedatum
 BSN nummer
 medische gegevens
 naam huisarts/andere zorgverleners
 gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 nationaliteit en/of buitenlandse talen

Artikel 6 Rechten
1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij
informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in
het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen,
bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde
van de behandeling.
2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie
opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot
inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in
handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden
terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele
vragen te beantwoorden.
3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een
onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of
onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij
vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens
gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist
beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan.
Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als
het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt,
kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt
afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u
om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan
uw dossier kan worden toegevoegd.
6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van
minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk
vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de
minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten
uitoefenen;
 Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door
de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.


Artikel 7 Bewaartermijn
1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de
behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich
meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt soms een
langer bewaartermijn. De gegevens mogen pas vernietigd worden bij de leeftijd van
18 jaar.
3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard
dan nodig is voor het doel.

4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw
uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens
niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook
leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe
partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals
bijvoorbeeld leveranciers van software.
Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:
 u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening
en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de
zorgvraag;
 er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken,
bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van
plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht
van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Informatiebeveiliging
Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die
redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit
betreft onder meer:
(a) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;
(b) Dataencryptie
Ook voeren wij met enige regelmaat een data protection impact assessment (DPIA)
uit. Een DPIA houdt in dat privacy risico’s worden geïnventariseerd en zo nodig
worden maatregelen genomen.

Artikel 10 Functionaris gegevensbescherming
1. De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te
houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris
gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de
wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website
www.logopedievenlo.nl informeren.

Artikel 12 Klachten
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet
tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht
heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris Mirte van
Rensch te bereiken op 077-3549234 of per e-mail mirte@logopedievenlo.nl. Ook kan
schriftelijk een klacht worden ingediend bij Mirte van Rensch, praktijkhouder.
Correspondentieadres Parallelweg 56, 5913TL Venlo.
Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te
dienen.


Versie d.d. 12-05-2018

bottom of page